Elektroinštalácia a MTZ Elektro

Spracovateľom a garantom databázy MTZ Elektro pre oceňovací systém ODIS je Ladislav Adamko — zástupca ODIS pre východné Slovensko. Kvalitu MTZ Elektro udržujeme na vysokej úrovni:

  • aktualizáciou výrobných programov
  • doplňovaním nových výrobkov
  • doplňovaním nových firiem

Databáza MTZ Elektro obsahuje výber najpoužívanejších výrobkov na Slovenskom trhu
(viac ako 100 tisíc). Množstvo zaradených firiem a rozsah produktov sa priebežne aktualizuje.

Materiály sú zaradené do databázy podľa druhu a charakteristických vlastností výrobkov. To umožňuje jednoznačné vyhľadávanie a použitie pre tvorbu zadaní, cenových ponúk, realizáciu.

Pomôcky a návody pre montáž Elektroinštalácie sú spracované v Praktické návody a riešenia pre rozpočtovanie Elektro

Aktualizácie, zmeny MTZ Elektro

Našou snahou je prezentovať čo najviac elektrotechnických firiem a ich výrobkov.

Elektroinštalácia je (dovolím si to tvrdiť) produktovo najrozsiahlejšia oblasť v stavebníctve. Z tohoto dôvodu databáza MTZ Elektro nemôže obsahovať „všetky“ materiály.

Zameriavame sa len na kvalitné výrobky renomovaných firiem.
Tieto sú zárukou pravidelnej aktualizácie cien našej databázy.
Zároveň zo strany výrobcov a dodávateľov MAT musí byť ochota zverejňovať ceny.

Aj z dôvodu neochoty zverejňovať ceny sa v našej databáze nestretnete
s výrobkami niektorých firiem.

Ich zaradenie do databázy bude aktuálne po zmene ich filozofie prístupu k zverejňovaniu cien.

Vaše námety, zistené chyby použite kontaktný formulár.

V nasledujúcom období sa budeme venovať hlavne aktualizácii existujúcich výrobných programov a doplnenie nových výrobkov rozšírime oblasť:

  • dátových sietí, EZS, EPS, CCTV, Audio a video zariadení,
  • vonkajších rozvodov NN, VN
  • zariadení pre zdravotnícke zariadenia, inteligentné riadenie budov
  • o nové montážne položky pre oceňovanie Elektro
  • priebežne podľa námetov zákazníkov