Databázy HSV a PSV, M

Hlavná stavebná výroba (HSV), pridružená stavebná výroba (PSV) a Montážne práce (M) obsahujú spotrebné normy použité na výpočet smerných cien pre malé výmery aj katalóg úplných popisov položiek stavebných prác, vrátane úvodných častí a poznámok, ustanovenia o spôsobe používania jednotlivých cenníkov.

Databázy sú dodávané v dvoch rozsahoch:

SC — Smerné ceny

  • databáza obsahuje súbory popisov stavebných konštrukcií a prác
  • ceny, hmotnosti, KP a ďalšie údaje bežne využívané pre tvorbu rozpočtov

SPON — Rozbory smerných cien

  • databáza obsahuje súbory SC, spotrebné normy miezd, materiálov, strojov a ostatné údaje pre výpočet individuálnych cien

Zoznam cenníkov

000 Úvodný katalóg

HSV Hlavná stavebná výroba
001 Zemné práce
002 Zvláštne zakladanie objektov
003 Lešenie-dočasné žeriavové dráhy
006 Demolácia objektov
011 Bežné stavebné práce
012 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov
013 Búranie a podchycovanie konštrukcií
014 Opravy a údržba
015 Zvláštne stavebné práce
016 Jadrové elektrárne
017 Komíny výškové a dymovody
211 Mosty
221 komunikácie pozemné a letisko
231 Plochy a úprava územia
232 Rekultivácia
241 Železnice koľajové – normálneho rozchody a širokorozchodné
242 Železnice koľajové – mestské
243 Železnice koľajové – úzkorozchodné
244 Železnice koľajové – železničný zvršok metra
251 Objekty podzemné – studne
252 Objekty podzemné – stôlne
253 Stanice a tunely metra
254 Objekty podzemné – tunely
270 Vedenia rúrové
271 Vedenia rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
272 Vedenia rúrové vonkajšie – plynovody
281 Kábelovody
311 Hydromeliorácie poľnohospodárske
312 Hydromeliorácia lesnickotechnické
321 Hrádze a úpravy na tokoch
381 Kanály a rekuperátory
382 Pece a kotly
383 Príslušenstvo tepelných zariadení

PSV Pridružená stavebná výroba
711 Izolácie proti vode
712 Povlakové krytiny
713 Izolácie tepelné
714 Akustické a protiotrasové opatrenia
715 Izolácie proti chemickým vplyvom
721 Zdravotechnické zariadenie budov
731 Ústredné kúrenie
761 Konštrukcie sklobetónové
762 Konštrukcie tesárske
763 Konštrukcie – drevostavby
764 Konštrukcie klampiarske
765 Konštrukcie – krytiny tvrdé
766 Konštrukcie stolárske
767 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
771 Podlahy z dlaždíc a obklady keramické
773 Podlahy teracové a syntetické
775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
782 Dokončovacie práce a obklady a dlažby z kameňa
783 Dokončovacie práce – nátery
784 Dokončovacie práce – maľby, tapetovanie
786 Dokončovacie práce – čalunnícke úpravy
787 Dokončovacie práce – zasklievanie
791 Zariadenia veľkokuchyne
795 Lokálne kúrenie

M Montážne práce
M21 Elektromontáže
M22 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
M24 Montáž vzduchotechnických zariadení
M25 Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
M26 Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo
M31 Montáž strojov tvárniacich a obrábacích
M32 Montáž elektropohonov a dieselagregátov
M33 Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh
M34 Montáž energetických a tepelných zariadení
M35 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení
M36 Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
M40 Montáž strojov a zariadení pre výrobu stavebných hmôt a keramiky
M41 Montáž strojov priemyslu chemického, drevárskeho, celulózy
M42 Montáž strojov potravinárskeho a chladiarenského priemyslu
M43 Montáž oceľových konštrukcií
M46 Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
M48 Revízie konštrukcií

Produkty pre remeslá ponúkame so zúženým výberom databáz →