Databázy HSV a PSV, M

Hlavná stavebná výroba (HSV), pridružená stavebná výroba (PSV) a Montážne práce (M) obsahujú spotrebné normy použité na výpočet smerných cien pre malé výmery aj katalóg úplných popisov položiek stavebných prác, vrátane úvodných častí a poznámok, ustanovenia o spôsobe používania jednotlivých cenníkov.

Databázy sú dodávané v dvoch rozsahoch:

SC — Smerné ceny

  • databáza obsahuje súbory popisov stavebných konštrukcií a prác
  • ceny, hmotnosti, KP a ďalšie údaje bežne využívané pre tvorbu rozpočtov

SPON — Rozbory smerných cien

  • databáza obsahuje súbory SC, spotrebné normy miezd, materiálov, strojov a ostatné údaje pre výpočet individuálnych cien

Zoznam cenníkov

000Úvodný katalóg

HSVHlavná stavebná výroba
001Zemné práce
002Zvláštne zakladanie objektov
003Lešenie-dočasné žeriavové dráhy
006Demolácia objektov
011Bežné stavebné práce
012Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov
013Búranie a podchycovanie konštrukcií
014Opravy a údržba
015Zvláštne stavebné práce
016Jadrové elektrárne
017Komíny výškové a dymovody
211Mosty
221komunikácie pozemné a letisko
231Plochy a úprava územia
232Rekultivácia
241Železnice koľajové – normálneho rozchody a širokorozchodné
242Železnice koľajové – mestské
243Železnice koľajové – úzkorozchodné
244Železnice koľajové – železničný zvršok metra
251Objekty podzemné – studne
252Objekty podzemné – stôlne
253Stanice a tunely metra
254Objekty podzemné – tunely
270Vedenia rúrové
271Vedenia rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
272Vedenia rúrové vonkajšie – plynovody
281Kábelovody
311Hydromeliorácie poľnohospodárske
312Hydromeliorácia lesnickotechnické
321Hrádze a úpravy na tokoch
381Kanály a rekuperátory
382Pece a kotly
383Príslušenstvo tepelných zariadení
PSVPridružená stavebná výroba
711Izolácie proti vode
712Povlakové krytiny
713Izolácie tepelné
714Akustické a protiotrasové opatrenia
715Izolácie proti chemickým vplyvom
721Zdravotechnické zariadenie budov
731Ústredné kúrenie
761Konštrukcie sklobetónové
762Konštrukcie tesárske
763Konštrukcie – drevostavby
764Konštrukcie klampiarske
765Konštrukcie – krytiny tvrdé
766Konštrukcie stolárske
767Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
771Podlahy z dlaždíc a obklady keramické
773Podlahy teracové a syntetické
775Podlahy vlysové, parketové a povlakové
782Dokončovacie práce a obklady a dlažby z kameňa
783Dokončovacie práce – nátery
784Dokončovacie práce – maľby, tapetovanie
786Dokončovacie práce – čalunnícke úpravy
787Dokončovacie práce – zasklievanie
791Zariadenia veľkokuchyne
795Lokálne kúrenie
MMontážne práce
M21Elektromontáže
M22Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
M24Montáž vzduchotechnických zariadení
M25Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
M26Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo
M31Montáž strojov tvárniacich a obrábacích
M32Montáž elektropohonov a dieselagregátov
M33Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh
M34Montáž energetických a tepelných zariadení
M35Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení
M36Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
M40Montáž strojov a zariadení pre výrobu stavebných hmôt a keramiky
M41Montáž strojov priemyslu chemického, drevárskeho, celulózy
M42Montáž strojov potravinárskeho a chladiarenského priemyslu
M43Montáž oceľových konštrukcií
M46Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
M48Revízie konštrukcií

Produkty pre remeslá ponúkame so zúženým výberom databáz →