Modul: Čerpanie rozpočtu

Splátkovanie, dodatky, podklady pre fakturáciu, zostatky a precenenia vo väzbe na rozpočet a zmluvné podmienky.

Umožňuje

  1. Jednoduchú tvorbu súpisov vykonaných prác prenosom údajov z rozpočtu. Možnosť priameho zápisu množstiev alebo % podielu vykonaných prác za obdobie.
  2. Prepočet jednotkových cien v splátke pomocou indexu (napr. ŠÚSR), zo skutočných (oprávnených) nákladov za obdobie, aktualizáciu podľa nastavenej cenovej úrovne.
  3. Sledovanie prestavanosti za obdobie, rok a od začiatku, výber splátok s možnosťou automatizovaného spracovania zostatkov, dodatkov a súhrnných odbytových faktúr.
  4. Prehľad splátkovania jednotlivej položky, vybratých splátok, vytvorenie konečnej faktúry, zisťovacieho protokolu , exporty a importy rovnako ako pri Rozpočte …