Modul: Rozpočet

Modul obsahuje Správu systému, Rozpočet.

Základný modul obsahuje všetky funkcie pre tvorbu, výpočet a tlač výkazov výmer zadaní, orientačných, ponukových a kontrolných rozpočtov.

Súčasťou Rozpočtu aj Cenová kalkulácia a Harmonogram.

Umožňuje:

Zostavenie výkazu výmer, rozpočtu, alebo zadania bez cien pomocou:

  • smerných orientačných cien
  • rozpočtových ukazovateľov
  • vlastných individuálnych cien pre zákazku

Úpravy a tlač zaužívaných zostáv, exporty a importy:

  • ORF
  • PDF
  • Libre Office
  • XLS, XLSX

Po zápise položky do rozpočtu môžete ihneď zadať jej množstvo, zmeniť údaje (cenu, popis, MJ, index ceny alebo množstva, hmotnosť, suť).

Výkaz výmer, zápis a evidencia výpočtu množstiev s využitím bežných aritmetických, goniometrických, sumačných funkcií a kontrol.

Vyhľadávanie v databáze cenníkov podľa kódu, názvu, popisu, obsahu.

Archivácia výkazu výmer s možnosťou aktualizácie počas celej realizácie zákazky.

Vyhľadávanie materiálov špecifikácií ku položkám stavebných a montážnych prác s určením množstva ich potreby a obvyklých strát, postupné zloženie celého výrobku využitím tzv. odskokov na ďalší materiál.

Tabuľku figúry: zápis a evidencia premenných hodnôt a vzorcov výpočtu figúr. Po zneme hodnôt napr. hrúbka, výška, rozmer, program prepočíta súvisiace figúry a výmery položiek, ktorých sa uvedené zmeny týkajú (murivo, omietky, maľby….).

Automatické členenie a sumácia položiek v rozpočte podľa TSKP alebo individuálne podľa pozícií v rozpočte (vlastné nadpisy).

Automatizovaný výpočet presunu hmôt a sute a ich prepočet pri zmene výmier, alebo skladby položiek v rozpočte. Možnosť vypnutia automatiky.

Popis položiek je možné doplniť výberom úplného textu vrátane príslušných poznámok z katalógov úplných popisov stavebných a montážnych prác s možnosťou ich následnej úpravy v rozpočte.

Možnosť zostavovania rozpočtov zo skupinových položiek, transformáciu na podrobné rozpočty, zostavovanie rozpočtov pomocou databázy ukazovateľov RUSO na merné a účelové jednotky.

Stály prehľad o nákladoch jednotlivých častí s % podielom na celkovej cene zákazky. Úprava cien prepisom, indexom, výpočtom.

Výber zo širokej ponuky cien (smerné ceny, ceny pre malé výmery, individuálne a priemerné ceny kalkulované z rozborov).

Úpravy pomocou štatistických indexov dodávaných spolu s aktuálnou databázou bezplatne.

Tlač súhrného listu stavby s rozpisom objektov.

Export zostáv do formátu ZIP, OZI, ORF, Libre Office, PDF, XLS, XLSX vrátane vzorcov, súčtov a prepojení.

Import z formátov ZIP, OZI, ORF, Libre Office, XLS, XLSX.

Tlač zostáv: široká ponuka vzorových zostáv pre tlač orientačných a ponukových rozpočtov, rekapitulácií, krycích listov, zadaní bez cien a pod.

Možnosť modifikácie zostáv z hľadiska obsahu, usporiadania položiek, vzhľadu, formy výstupu (na výšku, na šírku, čiary, na obrazovku, na tlačiareň, do súboru….).