Modul: Výrobná kalkulácia

Výrobná kalkulácia s rozpisom potrieb (materiálu, strojov, profesií a OPN).

Úplná kalkulácia konečnej ceny s možnosťou doplnenia priamych aj nepriamych oprávnených nákladov. Je základným nástrojom, ktorý sa využíva v rámci technickej prípravy a riadenia výroby

Umožňuje:

  1. Prevod údajov z rozpočtu a doplnenie údajov z rozborov SPON, alebo firemných rozborov TOV.
  2. Vytvorenie rozpisov potrieb (limitky) materiálu, profesií, strojov na zákazke s určením podielu týchto nákladov na cene.
  3. Hromadné úpravy množstiev, cien a náhrady materiálov, strojov. Zápis do rozborov v zákazke podľa skutočnosti.
  4. Individuálna kalkulácia nákladov na umiestnenie stavby NUS (VRN), ale aj ďalších zložiek ceny (zisk, riziko, úroky a pod.).
  5. Uplatnenie domácich a osvedčených zahraničných metód kalkulácie cien v stavebníctve alebo vlastných kalkulačných metód.
  6. Exporty a importy nákladov v rámci zákaziek spracovaných v ODISe, aj vo formáte xls.