Všeobené podmienky a GDPR

Spoločnosť ODIS Košice, s.r.o., so sídlom Idanská 37, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 14679/V, IČO: 36577341 (ďalej len „ODIS Košice, s.r.o.“).

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, nadobudlo 25.5.2018 účinnosť Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Spoločnosť ODIS Košice, s.r.o. má záujem spracovať osobné údaje Používateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa aj na účely marketingových aktivít, vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov, ponúk na aktualizáciu SW vybavenia ODIS elektronickou ako aj fyzickou formou, SMS správ, alebo telefonického kontaktovania Používateľa smerujúcich k osloveniu Používateľa s informáciami o produktoch a službách ODIS Košice s.r.o. (ďalej len „marketingové účely“).

  1. Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí odpoveďou na emailovú správu súhlasným stanoviskom na spracovanie osobných údajov. Súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracovania osobných údajov. Používateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti ODIS Košice, s.r.o. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Používateľ na dobu existencie spoločnosti ODIS Košice, s.r.o.

  2. Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí označením príslušného políčka vo formulári na webovom sídle www.odiskosice.biz s názvom: a) Kontaktný formulár, b) Žiadosť o stiahnutie, alebo zaslanie Demoverzie systému ODIS, c) Cenník a objednávka systému ODIS, d) Cenové správy ODIS, e) ODIS Reader. Súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracovania osobných údajov. Používateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti ODIS Košice, s.r.o. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Používateľ na dobu existencie spoločnosti ODIS Košice, s.r.o.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa nepredpokladá. Osobné údaje Používateľa nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutie súdu alebo iného orgánu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Používateľ sa pri spracovaní jeho osobných údajov považuje za dotknutú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba má podľa § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(I) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované,

(II) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovania a vyhodnocovania operácií,

(II) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,

(IV) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

(V) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

(VI) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

(VII) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona,

(VIII) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

(I) spracovaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

(II) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracovanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti splnomocnenca vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá uvedené právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Podľa § 28 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

(I) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

(II) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

(III) u sprostredkovateľa podľa bodu (I) alebo (II) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Podľa § 28 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podľa § 28 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Podľa § 28 ods. 9 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Záverečné ustanovenia

Používateľ berie na vedomie, že vyplnením a potvrdením formulára vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami používania, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Celkový obsah webovej stránky www.odiskosice.biz je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Akékoľvek rozmnožovanie, publikovanie, prenájom, zapožičanie, používanie, alebo iný spôsob použitia nie sú povolené bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ODIS Košice, s.r.o. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok porušenie právnych predpisov.